Danh mục Danh mục

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

27/09/2018 08:05 Số lượt xem: 573

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Văn phòng HĐND tỉnh liên tục cập nhật...

 

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ Tám của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 :

Thông báo:

I. Các Tờ trình của UBND tỉnh

 

1 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

2 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

3 Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B và nhóm C trọng điểm

- Tờ trình (tổng hợp)

- Chi tiết các tờ trình

- Dự thảo NQ

 

4 Tờ trình đề nghị quyết toán ngân sách và xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2017

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

5 Tờ trình đề nghị thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

6 Tờ trình về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách mà mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

7 Tờ trình đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

II. Báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh  
1 Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, xử lý giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh - Báo cáo
2 Tờ trình đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND18 ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức  kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo NQ

III. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh  
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Báo cáo
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Báo cáo