Danh mục Danh mục

Đẩy mạnh chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội

03/03/2020 14:34 Số lượt xem: 74

      Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

      MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở chủ động nghiên cứu, lựa chọn các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức, xúc nổi cộm được đông đảo nhân dân quan tâm và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Năm 2019, MTTQ tỉnh chủ trì thực hiện 2 đợt giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm an toàn. MTTQ cấp huyện và cấp xã tổ chức gần 200 cuộc giám sát về các vấn đề: Việc chấp hành chính sách pháp luật về các khoản thu, chi kinh phí dạy thêm, học thêm khối Tiểu học; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

      Qua giám sát, MTTQ các cấp đánh giá ưu điểm để khuyến khích động viên các địa phương, đơn vị được giám sát tiếp tục phát huy và nhân rộng; chỉ rõ hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các địa phương, đơn vị và cơ quan chức năng tập trung khắc phục. Các ý kiến kiến nghị sau giám sát, đến nay cơ bản các đơn vị tiếp thu và giải quyết kịp thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

      Điển hình, tháng 10 - 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm an toàn tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh. Qua đó, đề nghị các đơn vị cần tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; có chính sách hợp tác, hỗ trợ đối với những địa phương (ưu tiên trong tỉnh Bắc Ninh) cung cấp nguồn nguyên liệu, thực phẩm cho các đơn vị; quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của các đơn vị cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sản xuất; Quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm;... Đến nay, các kiến nghị được các cơ sở sản xuất tiếp thu, thực hiện.

      Xác định công tác phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức góp ý hàng trăm dự thảo văn bản. Nhiều ý kiến được cơ quan soạn thảo tiếp thu, xây dựng, ban hành các văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Tuy nhiên, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các cấp trong tỉnh còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời;  MTTQ cấp cơ sở chưa chủ động trong giám sát, phản biện, năng lực còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; việc mở rộng hình thức tập hợp ý kiến nhân dân trong góp ý xây dựng chính sách, pháp luật còn hạn chế... 

      Theo ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh: “Để nâng cao hiệu quả  hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về giám sát, phản biện xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cán bộ và nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại địa phương; chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân để giám sát; thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc tiếp thu, khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của các đơn vị đã được giám sát và thực hiện những kiến nghị sau giám sát…

ST, Ban TC- TG
Nguồn: Báo Bắc Ninh