Danh mục Danh mục

Hiệu quả trong thực hiện chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giai đoạn 2014 - 2019

05/04/2019 08:41 Số lượt xem: 84

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 126 Ban TTND với 1.045 thành viên và 223 Ban giám sát đầu tư của cộng (GSĐTCCĐ) với 1.361 thành viên (thực hiện theo Nghị định 84/2015/NĐ – CP về giám sát đầu tư công, các Ban GSĐTCCĐ được thành lập theo công trình), các thành viên đều là những người có uy tín, hiểu biết về chính sách, pháp luật, đáp ứng đủ các điều kiện tham gia. Các Ban thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng giám sát và đã xây dựng được Quy chế hoạt động có nền nếp, hiệu quả, Trưởng Ban TTND là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn; Trưởng Ban GSĐTCCĐ đều là Trưởng, Phó Ban TTND tham gia đảm nhiệm.

Trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên đề để trang bị tài liệu, kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho các Trưởng Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực MTTQ cấp huyện phối hợp cùng Phòng tài chính – kế hoạch, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động TTND, GSĐTCCĐ đến các thành viên; chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công tác TTND, GSĐTCCĐ, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã tập huấn nghiệp vụ cụ thể cho từng thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trước khi thực hiện các nội dung giám sát. Trong 5 năm, MTTQ các cấp đã tổ chức lớp tập huấn cho trên 3.750 lượt người dự (cấp tỉnh 5, cấp huyện 40, cấp xã 2.120). Nội dung tập huấn gồm: một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005; Pháp lệnh 34/2007 về thực hiện dân chủ cơ sở; Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 18/42005 của Chính phủ về ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; Hướng dẫn liên tịch số 04/2006/HDLT-UBTWMTTQVN - KH&ĐT-TC; Hướng dẫn liên tịch số 12/HDLT - MTTQ-KH&ĐT-TC ngày 15/12/2009 (nay là Nghị Định 159, Nghị định 84, Thông tri 25); Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012; hình thức tập huấn thường xuyên đổi mới theo hướng cầm tay, chỉ việc; bám sát tình hình thực tiễn của địa phương. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban, ngành chức năng tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thông qua tổ chức hội nghị, hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép vào các cuộc họp dân của thôn, tổ dân phố,… nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

Hàng năm, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đều xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết và có sự thống nhất giữa UBND, UB MTTQ cùng cấp; các cuộc họp của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã đều được mời Trưởng Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tham dự. Trong 05 năm, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã tham dự trến 1.200 cuộc họp của HĐND, UBND xã liên quan đến nhiệm vụ giám sát, xác minh; gần 1.000 cuộc họp của Ủy ban MTTQ cấp xã liên quan đến tổ chức và hoạt động.

Hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực, Mặt trận Tổ quốc các cấp chỉ đạo Ban TTND hoạt động đúng chức năng “giám sát, phát hiện, kiến nghị” theo quy định đã đi vào nền nếp. Qua 5 năm, Ban TTND đã giám sát được trên 1.200 vụ việc, trong quá trình giám sát đã phát hiện được gần 300 vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Ban TTND đã tiến hành kiến nghị tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết được trên 270 vụ việc bằng 90%. Điển hình như: Ban TTND xã Lạc vệ (Tiên Du) đã phát hiện và kiến nghị với chính quyền giải quyết  nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm chế độ chi trả cho các đối tượng chính sách; thu nộp không đúng quy định của trường Tiểu học; Ban TTND xã Đại Đồng (Tiên Du) phối hợp với UBND xã kiểm tra 3 vụ liên quan đến kinh tế của xóm Đại Vi, thu hồi 8.469,5 m2 đất; xóm Gạ Đại Vi thu hồi của 17 hộ dân 4.114,7 m2 đất; thu hồi của 2 hộ gia đình bồi thường không đúng đối tượng số tiền 36.500.000 đồng; Ban TTND thị trấn Hồ (Thuận Thành) phát hiện và kiến nghị việc bán đất trái thẩm quyền ở thôn ấp Đông Côi và đã kiến nghị UBND xã xử lý thu hồi số đất và tiền, đồng thời kiến nghị xử lý và bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với trưởng thôn. Ban TTND phường Đông Ngàn (Từ Sơn) hàng tuần phân công thành viên trực để tiếp nhận phản ánh của công dân vào sổ ghi chép và báo cáo MTTQ thị trấn về hoạt động của mình…. Ban GSĐTCCĐ đã tiến hành giám sát được trên 1.400 công trình xây dựng trên địa bàn có sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, của cộng đồng và nguồn tài trợ trực tiếp của tổ chức, cá nhân cho xã và cộng đồng dân cư­. Qua giám sát phát hiện được gần 100 công trình vi phạm chủ yếu là do thi công chậm tiến độ, xây dựng không đảm bảo đúng thiết kế, vật liệu không đảm bảo đúng như thiết kế, không đúng quy hoạch, không đảm bảo vệ sinh môi trường, các Ban giám sát đã tiến hành làm thủ tục kiến nghị cơ quan nhà nước xem xét để giải quyết.

Có được những kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền và sự hướng dẫn kịp thời của MTTQ các cấp. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 về tăng cường công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã quy định mỗi Ban GSĐTCCĐ được hỗ trợ kinh phí 5 triệu đồng/năm, kinh phí cho hoạt động Ban TTND theo quy định Luật Thanh tra. Các Ban đã phát huy được vai trò giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích chung của cộng đồng; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương,...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: Sự phối hợp giữa MTTQ và UBND trong thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng về công tác TTND, GSĐTCCĐ ở một số địa phương trong tỉnh còn chưa thường xuyên. Một số Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ chưa bám sát Nghị quyết của HĐND, chương trình kinh tế - xã hội của UBND và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để  xây dựng được chương trình, kế hoạch công tác giám sát hàng năm. Công tác củng cố, kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ, trang bị tài liệu cho đội ngũ thành viên Ban GSĐTCCĐ ở một số nơi còn chưa được chú trọng. Việc huy động nhân dân cùng tham gia giám sát chưa thường xuyên,...

Để phát huy hơn nữa vai trò hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất:  Tiếp tục hướng dẫn, triển khai các văn bản về TTND, GSĐTCCĐ như:  Nghị định số 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của TTND, Ban GSĐTCCĐ tại xã, phường, thị trấn và các văn bản do địa phương ban hành về công tác TTND, GSĐTCCĐ.

Thứ hai: Hằng năm xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra thực hiện công tác TTND, GSĐTCCĐ; hướng dẫn cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, củng cố những nơi hoạt động còn yếu kém, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Thứ ba: Hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã xây dựng kế hoạch của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ hằng năm; thông qua kế hoạch, lập dự toán chi phí hỗ trợ cho hoạt động Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; hướng dẫn nội dung chi, quản lý, sử dụng chi phí giám sát theo đúng quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban TTND; Khoản 6, Điều 53; Khoản 5, Điều 54 Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; chủ động thu thập các nguồn thông tin để phục vụ cho quá trình giám sát.

Thứ tư: Ủy ban MTTQ cấp xã tăng cường hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn về tổ chức, đảm bảo số lượng thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ theo quy định mới; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban GSĐTCCĐ, chú trọng giám sát việc thực hiện QCDC và các công trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thứ năm: Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn chủ động thực hiện quyền giám sát. Định kỳ tiến hành tổng kết năm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giám sát.

Trần Văn Diện
Nguồn: MTTQ