Danh mục Danh mục

HỎI ĐÁP VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI

24/03/2020 14:46 Số lượt xem: 21

      Câu hỏi 7: Làm thế nào để lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, không trùng lắp với nội dung giám sát của các cơ quan đảng, cơ quan đại biểu dân cử?

      Trả lời:

     Căn cứ Khoản 1, Khoản 3, Điều 3 của NQLT số 403, Uỷ ban MTTQ Việt Nam chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc và xác định các hình thức giám sát phù hợp để xây dựng kế hoạch giám sát chung.

    Quý IV hằng năm, kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ cấp tỉnh sẽ được gửi cho đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND cùng cấp để trao đổi, thống nhất; kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã sẽ được gửi cho HĐND, UBND cùng cấp để trao đổi, thống nhất .

     Qua quá trình trao đổi, thống nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ chọn được nội dung giám sát phù hợp, không trùng lắp với nội dung giám sát của cơ quan đảng, cơ quan đại biểu dân cử.

      Câu hỏi 8: MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hằng năm nên chủ trì giám sát khoảng bao nhiêu nội dung theo hình thức đoàn giám sát là phù hợp?

        Trả lời:

      Không có văn bản pháp luật nào quy định về việc MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã chủ trì giám sát bao nhiêu nội dung theo hình thức đoàn giám sát hằng năm. Tuy nhiên, với điều kiện nhân lực và kinh phí, để việc giám sát đạt hiệu quả, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp nên cân nhắc nội dung chủ trì giám sát bằng hình thức đoàn giám sát:

         Cấp tỉnh: Từ 2-4 nội dung/năm; 5 tổ chức chính trị - xã hội nên chọn 1 nội dung;

         Cấp huyện: Từ 2-3 nội dung/năm, nên tổ chức đoàn chung thông qua MTTQ Việt Nam;

       Cấp xã: Từ 1-2 nội dung/năm, đồng thời phát huy hình thức giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

        Câu hỏi 9. Khi giám sát thông qua hình thức tổ chức đoàn giám sát, với một nội dung giám sát nhưng đoàn giám sát đến làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau. Sau giám sát có phải gửi thông báo kết quả giám sát cho từng cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được giám sát hay không?

          Trả lời:

          Từng cơ quan, tổ chức, cá nhân đoàn giám sát đến làm việc không nhất thiết phải có văn bản thông báo kết quả giám sát riêng. Kết thúc cuộc giám sát, Trưởng đoàn giám sát có báo cáo kết quả giám sát; Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội chủ trì giám sát ban hành thông báo về kết quả giám sát và kiến nghị (trong trường hợp trưởng đoàn giám sát không phải là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam). Các văn bản này đều được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát.