Danh mục Danh mục

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

31/03/2021 15:44 Số lượt xem: 86

Trong hai ngày 27 và 28-3, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các điểm đầu trên địa bàn tỉnh.

Điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh

Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;  Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam;  Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Nội dung các chuyên đề được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp truyền đạt, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung, quan điểm cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết phải tiến hành thường xuyên, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng. Với những trường hợp cán bộ, đảng viên chưa tham dự hội nghị triển khai qua hình thức trực tuyến, Bí thư cấp ủy các cấp chủ động tổ chức học tập, quán triệt, triển khai (hoàn thành trước ngày 30-6-2021).

 Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động đã xây dựng thông qua tại Đại hội của cấp mình đối chiếu, rà soát, bổ sung với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho đầy đủ, phù hợp, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Thời gian hoàn thành xây dựng chương trình hành động trong quý II-2021. Hằng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

Với chương trình hành động của Tỉnh ủy, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành tham mưu rà soát, bổ sung, xây dựng chương trình hành động của Tỉnh ủy, hoàn thành trước 30-5-2021.

Các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể. Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tăng cường đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, trong quá trình triển khai thực hiện phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn; quan tâm giải quyết các những vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ sở, tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

 Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

 

Ban TC - TG