Danh mục Danh mục

Kiểm tra chuyên đề năm 2018

05/07/2018 08:34 Số lượt xem: 54

Thực hiện chương trình công tác năm 2018. Với mục đích đánh giá kết quả vận động, quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, chương trình an sinh xã hội; Ủng hộ bão lụt, thiên tai; những ưu điểm, thuận lợi, những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện pháp luật về Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng; Trao đổi, thảo luận các nội dung thực hiện vận động “Quỹ vì người nghèo”; công tác quản lý, sử dụng nguồn vận động và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động “Quỹ vì người nghèo”, Ủng hộ bão lụt, thiên tai và hoạt động giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thời gian tới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch và  thành lập 02 đoàn kiểm tra. Kiểm tra việc vận động, quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo”, ủng hộ bão lụt, thiên tai giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2015 2018.

Nội dung kiểm tra:

 * Công tác vận động, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo”

- Về tổ chức và hoạt động của Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp: công tác triển khai, kiện toàn Ban vận động, cơ cấu thành phần, chế độ hội họp; việc tổ chức vận động…

- Kết quả vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” ở địa phương (cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn); phương thức quản lý; kết quả sử dụng nguồn “Quỹ vì người nghèo” theo các nội dung chi của Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” .

+ Báo cáo thu, chi Quỹ; chứng từ, sổ sách và công tác thanh, quyết toán “Quỹ vì người nghèo” .

+ Quyết định hỗ trợ và hồ sơ xây dựng nhà Đại đoàn kết

+ Số dư Quỹ đến ngày 31/5/2018 và hướng sử dụng.

- Phương hướng, giải pháp thực hiện các hoạt động vì người nghèo, hộ nghèo theo hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương.

* Kết quả ủng hộ bão lụt, thiên tai:

- Kết quả vận động ủng hộ bão lụt, thiên tai các đợt vận động (cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn); phương thức quản lý; kết quả sử dụng .

- Báo cáo thu, chi; chứng từ, sổ sách ủng hộ bão lụt, thiên tai

*  Kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tập trung vào những nội dung sau:

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ các cấp

- Các văn bản về kiện toàn tổ chức, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Kiểm tra trình tự lập kế hoạch thực hiện giám sát (lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch) của Ban Thah tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Kiểm tra việc cấp và sử dụng kinh phí của Ban TTND; kinh phí hỗ trợ cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng

Thời gian: Từ 20/6 đến 15/7/2018

- Mỗi huyện, thành phố, thị xã làm việc trong một ngày

Buổi sáng làm việc ở cấp cơ sở,

Buổi chiều làm việc tại Ủy ban MTTQ cấp huyện.

Nguyễn Đăng Lộc
Nguồn: MTTQ