Danh mục Danh mục

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

06/09/2019 15:37 Số lượt xem: 247

Trong những năm qua, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 32-CT/TW, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Sau 15 năm thực hiện, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã có sự chuyển biến cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân.

Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đều xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của công tác Mặt trận đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của MTTQ các cấp đến các tầng lớp nhân dân không ngừng tăng lên. Hình thức và nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, có nhiều cách làm hay, sáng kiến mới, được triển khai sâu rộng đến các thôn, cụm dân cư, khu dân cư góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 32 - CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hàng năm MTTQ các cấp phối hợp với các Sở, ban ngành và các tổ chức thành viên phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn các cơ quan, đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ tuyên truyền triển khai thực hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới có liên quan thiết thực đến nhiệm vụ chính trị của địa phương đến cán bộ, công chức trong cơ quan Mặt trận và các tầng lớp nhân dân như: Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Hình sự; Bộ Luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Giao thông đường bộ; Luật Khiếu nại tố cáo; Luật Giáo dục; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh Dân quân tự vệ; Pháp lệnh Người có công cách mạng....; Nghị định 84/CP ngày 25/5/2007 trong vấn đề cấp Giấy CNQSDĐ; Nghị định 54/CP ngày 26/5/2006 về chế độ người có công; Nghị định 159/CP ngày 30/10/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong vấn đề quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản... số lượng người tham dự cho mỗi hội nghị đều trên 100 người.

Tính từ năm 2003 đến nay MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức tuyên truyền được hàng trăm văn bản các loại với trên 10.000 lượt người tham dự. Phối hợp với các địa phương thực hiện được trên 300 điểm tuyên truyền với trên 10.000 lượt người tham dự. Thông qua các buổi tuyên truyền đã giải đáp những kiến nghị, thắc mắc mà nhân dân quan tâm như: Chế độ chính sách của Nhà nước đối với người có công, chính sách xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ tái định cư… Qua dó, thắc mắc của nhân dân đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, góp phần tạo nên niềm tin của nhân dân đối với Đảng với chính quyền, hạn chế những khiếu nại, tố cáo gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân và giữ gìn trật trự trị an trong thôn xóm.

Tích cực Tuyên truyền thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, tiến hành lồng ghép với triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Cụ thể: Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20,191 của HĐND tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng 8 mô hình cấp xã về thực hiện Cuộc vận động. MTTQ các cấp phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, đã ký cam kết giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể thành viên; ký cam kết thực hiện giữa Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn và các đoàn thể, các dòng họ, hộ gia đình ký cam kết thực hiện Nghị quyết 20,191. Tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không đổ rác, phế thải sai quy định, duy trì các hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, kịp thời nhắc nhở những người vi phạm. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm những ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh phối hợp với chính quyền, với các ban ngành đoàn thể, đã đưa nội dung cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lồng ghép vào 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” với các phong trào thi đua ở cơ sở. Thông qua đó, MTTQ các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên các Ban công tác Mặt trận và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, đặc biệt quán triệt sâu sắc 4 nội dung của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tiêu dùng cá nhân, thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp văn hoá trong tiêu dùng. Trong đó kết quả đạt được trong thực hiện hòa giải cơ sở góp phần tích cực để nâng cao chất lượng cho các nội dung cuộc vận động. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện tốt chức năng “giám sát, phát hiện và kiến nghị”. Những hoạt động hòa giải ở cơ sở góp phần cùng hoạt động giám sát của Ban TTND đạt được kết quả tốt hơn.

MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh tích cực tuyên truyền thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, giải thích cho người dân về Luật khiếu nại, Luật Tố cáo để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng địa phương trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cử người tham gia phối hợp tiếp dân của thường trực 03 bên Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Phòng tiếp dân tỉnh. Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham gia tiếp và đối thoại với công dân về những nội dung mà công dân khiếu nại, kiến nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật vẫn còn tồn tại một số những hạn chế: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc vẫn còn mang tính thời sự, nặng về phong trào, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chưa nhiều; Công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật giữa các ngành và các đoàn thể ở một số địa phương chưa đồng bộ, thiếu sâu sát, nặng về chuyên môn; Lực lượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là ở cơ sở trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế và chưa đồng đều; Nhiều văn bản pháp luật còn thiếu cụ thể, rõ ràng, còn có sự trùng lặp, chồng chéo tạo sự khó khăn trong công tác tuyên truyền.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trong thời gian tới MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh thực hiện một số những nhiệm vụ sau:

1.Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân; Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật...

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh; Chú trọng củng cố, phát huy vai trò của cán bộ Mặt trận làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức và phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm qua. Về nội dung tuyên truyền cần cho phù hợp với trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, với lứa tuổi, từng đối tượng đặc thù với tình hình thực tiễn của địa phương. Về hình thức cần tiếp tục các hình thức tuyên truyền đã thực hiện có hiệu quả trong những năm qua, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong tuyên truyền. Ngoài ra, chú trọng lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt cộng đồng ở các khu dân cư.

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với từng đơn vị, địa bàn cụ thể phù hợp với tình hình kinh tế, phát triển của địa phương; khơi dậy tính tích cực trong mỗi người dân, thay đổi cách nghĩ, cách nhìn, cách tiếp cận pháp luật của nhân dân trong tỉnh.

Nguyễn Mậu Minh-CV Ban DCPL
Nguồn: MTTQ tỉnh