Đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo là nghĩa cử cao đẹp và được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện  đã đạt nhiều kết quả tích cực từng bước giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững , góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.