Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 6/7, đồng chí Lê Đức Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày Thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng, giám sát hoạt động chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.