"Người tốt việc tốt"; " Công dân Bắc Ninh ưu tú"
Responsive Image