Hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại xã Yên Giả

29/08/2023 10:14 Số lượt xem: 135

Sáng ngày 28/8, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại xã yên Giả, Thị xã Quế Võ


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên của  tỉnh trực tiếp tuyên truyền về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số: 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực trạng tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thị xã.

Theo đó, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  gồm 6 chương và 91 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023, là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đồng thời Luật và Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật cũng quy định cụ thể về phương thức tổ chức, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Từ đó, góp phần triển khai hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tốt vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Mậu Minh – Ban DCPL, MTTQ tỉnh