Hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ

11/09/2023 07:51 Số lượt xem: 93

Ngày 8/9/2023, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại xã Lai Hạ, xã Bình Định (huyện Lương Tài).


 

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã Tuyên truyền về những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua và có hiệu lực lực từ ngày 1/7/2023; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 về Quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  gồm 6 chương và 91 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023, là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đồng thời Luật và Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật cũng quy định cụ thể về phương thức tổ chức, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ.

Qua hội nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được tiếp cận sâu hơn các chính sách mới về thực hiện dân chủ ở cơ sở, về tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ… góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Mậu Minh – Ban DCPl, MTTQ tỉnh