Uỷ ban MTTQ tỉnh giám sát tại huyện Lương Tài

13/10/2021 14:44 Số lượt xem: 51

Chiều 12/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng Đoàn, đi cùng đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ; công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Lương Tài.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh kết luận giám sát

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện một số quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ từ đầu năm 2020 đến nay; báo cáo việc thực hiện pháp luật về cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Tính đến ngày 30/6/2021, Đảng bộ huyện Lương Tài có 46 Chi, Đảng bộ cơ sở với 5.748 đảng viên. Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở luôn bám sát quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong thực hiện các quy định về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, quy hoạch và sử dụng cán bộ.

Công tác cải cách hành chính được UBND huyện chú trọng triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt, đội ngũ cán bộ, công chức, việc chức được chuẩn hoá theo chức danh và ngạch công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện; niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận một cửa của các xã, thị trấn. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên, 100% đúng hạn và trước hạn.

Huyện làm tốt và đi vào nề nếp công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân. Ban Tiếp công dân huyện xây dựng kế hoạch tiếp dân định kỳ vào 2 ngày (ngày 15 và 30 hằng tháng) và niêm yết thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, rà soát đơn thư. Có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, từ đó đảm bảo giải quyết hợp lý, đúng quy định. Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện tiếp nhận 147 đơn, trong đó 113 đơn đủ điều kiện xử lý; 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền huyện được giải quyết xong.

Cũng tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến giám sát cán bộ đảng viên; Tăng cường cơ sở vật chất cho Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận một cửa cấp xã; Triển khai các biện pháp nhằm nâng điểm các chỉ số thành phần; Đẩy mạnh công tác tiếp dân; Phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo; Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Lương Tài trong thời gian qua; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của huyện từ đó có những đề xuất với các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết. Đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo đúng phân cấp, phân quyền; quan tâm hơn nữa đến cải cách hành chính, chú trọng xây dựng văn hóa công sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận một cửa của các xã, thị trấn; duy trì nền nếp công tác tiếp dân hằng tháng, tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội;...

Hương Liên - VP MTTQ tỉnh