Uỷ ban MTTQ tỉnh kiểm tra công tác Mặt trận các cấp năm 2023

22/11/2023 06:28 Số lượt xem: 135

Căn cứ chương trình công tác năm 2023; căn cứ Kế hoạch số 120/KH-MTTQ-BTT ngày 19/11/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về việc kiểm tra đánh giá kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2023. Đoàn kiểm tra tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra số 1; đồng chí Nguyễn Văn Triển, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra số 2; đồng chí Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra số 3

Với mục đích của các đoàn kiểm tra, đánh giá đánh giá những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp về kết quả tuyên truyền, vận động xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; MTTQ tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác giám sát, phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đánh giá kết quả triển khai vận động ủng hộ Quỹ xây dựng nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên; kết quả xây dựng Nhà Đại đoàn kết, công tác an sinh xã hội. Đánh giá kết quả tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị (khoá XI) về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, quy định chi tiết hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2017-2023.


Đồng chí Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra số 1 kết luận tại hội nghị

Thông qua kiểm tra, đánh giá những kết quả nổi bật, những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận để đánh giá rút kinh nghiệm và thực hiện đạt hiệu quả hơn nữa; Tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo khách quan, thực chất.

Nội dung kiểm tra: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 71-NQTU của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về xây dựng và phát triển văn hoá của người Bắc Ninh đến năm 2023; Nghị quyết số 87-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Tuyên truyền vận động kinh phí ủng hộ xây dựng nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam gắn với ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương; Thực hiện công tác Tôn giáo năm 2023; Công tác triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Đánh giá kết quả vận động ủng hộ Quỹ xây dựng nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác hoạt động giám sát, phản biện xã hội; thực hiện pháp lệnh dân chủ, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị (khoá XI) về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, quy định chi tiết hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2017-2023; Thực hiện vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2023. Báo cáo việc sử dụng, quyết toán Quỹ “Vì người nghèo”; Đánh giá kết quả tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Khu dân cư năm 2023; Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; kết quả hoạt động của Ban tư vấn…

Thông qua kiểm tra, các đoàn đánh giá những kết quả nổi bật, những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận để đánh giá rút kinh nghiệm và thực hiện đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Nguồn: MTTQ Tỉnh